I. Általános rendelkezések

1.1 Jelen Részvételi Feltételek (a továbbiakban: RF) a Földművelésügyi Minisztérium Környezettudatos Nevelésért és Szemléletformálásért felelős Főosztály (székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) (a továbbiakban: FM KNSZFF) “TeSzedd! 2017 Önkéntesen a tiszta Magyarországért” elnevezésű országos hulladékgyűjtési akció (a továbbiakban: TeSzedd! 2017) lebonyolítása, illetőleg az FM KNSZFF által szervezett akcióiban való részvétel kereteinek és szabályainak rendezése érdekében az FM KNSZFF és a programokon önkéntes résztvevő személyek közötti jogviszony szabályait rendezi.

1.2 Jelen RF személyi hatálya kiterjed minden olyan személyre, aki az FM KNSZFF akcióin önként részt vesz (a továbbiakban: Résztvevő).

1.3 Résztvevő a papír alapú (helyszíni) jelenléti ív aláírásával vagy on-line regisztráció során nyilatkozik, hogy jelen RF rendelkezéseit teljes körűen megismerte, elfogadta, és ennek megfelelően vesz részt az FM KNSZFF akcióin. Résztvevő nem hivatkozhat arra, hogy jelen RF számára nem volt hozzáférhető, illetőleg a papír alapú (helyszíni) jelenléti ívet ennek ismerete nélkül írta alá vagy az on-line regisztrációt ennek ismerete nélkül hajtotta végre. Az FM KNSZFF a mindenkor hatályos RF-et a honlapján (www.szelektalok.hu) teszi közzé.

1.4 Az FM KNSZFF és a Résztvevők egybehangzóan rögzítik, hogy minden közöttük esetlegesen felmerülő jogvitában on-line regisztráció vagy papír alapú (helyszíni) jelenléti ív kitöltése esetén, a kitöltés idején hatályos jogszabályokat, illetőleg jelen RF-nek a jelentkezéskor hatályos szövegét kell alkalmazni.

1.5 Az FM KNSZFF és a Résztvevők egybehangzóan rögzítik, hogy a TeSzedd! 2017 Részvevői anyagi ellenszolgáltatás nélkül vesznek részt az akcióban és végzik az esetleges szervezési és lebonyolítási feladatokat.

II. Részvétel

2.1 Az TeSzedd! 2017 akción való részvétel feltétele a papír alapú (helyszíni) jelenléti ív maradéktalan kitöltése és aláírása, vagy az on-line regisztráció, mellyel a programokon közreműködő Résztvevő jelen RF-et, és a www.szelektalok.hu weboldal Adatvédelmi Nyilatkozatát és az ahhoz kapcsolódó jogi nyilatkozatot is elfogadja.

2.2 18 év alatti Résztvevő esetén a jelentkezés feltétele az on-line regisztráció vagy a papír alapú (helyszíni) jelenléti ív maradéktalan kitöltése a törvényes képviselő által, mellyel az akcióban közreműködő Résztvevő jelen RF-et, és a www.szelektalok.hu weboldal Adatvédelmi Nyilatkozatát is elfogadja. Ebben az esetben a törvényes képviselőnek kell írásban vállalni a felelősséget gyermekéért. Az ezen kívül eső helyzetekért az FM KNSZFF felelősséget nem vállal.

2.3 Amennyiben a TeSzedd! 2017 akció a közölt feltételekkel vagy helyszínen történő megtartását elháríthatatlan természeti tényezők (tartósan rossz idő, árvíz, stb.) akadályozzák, úgy az FM KNSZFF az akciót más helyszínre vagy más időpontra áthelyezheti. Az áthelyezéssel járó többletköltségek (utazási, szállítási díjak, stb…) a Résztvevőket terhelik, azért az FM KNSZFF felé semmilyen költség nem számolható el.

2.4 A TeSzedd! 2017 akción önkéntes résztvevő kijelenti, hogy az akció vonatkozásában készült munkavédelmi oktatáson részt vett, a munka- és balesetvédelmi szabályokat betartja, és az akcióban saját felelősségére vesz részt.

2.5 Résztvevő kijelenti, hogy önmagára és társaira veszélyes magatartást nem tanúsít. A szervezőt az esetleges okozott kárért vagy balesetért semmilyen kártérítési felelősség nem terheli. Kijelenti továbbá, hogy a balesetmentes munkavégzés érdekében az irányító helyi koordinátor utasítását betartja.

2.6 Résztvevő a helyszínen aláírásával igazolja, hogy a hulladékgyűjtéshez szükséges eszközöket (zsák, védőkesztyű) átvette.

2.7 Résztvevő kifejezetten hozzájárul, hogy az akció során róla kép- és/vagy hangfelvétel készüljön, egyben hozzájárul a róla készült kép- és/vagy hangfelvétel nyilvános közléséhez.

III. Felelősség

3.1 Az FM KNSZFF által szervezett TeSzedd! 2017 akción vagy egyéb programon mindenki a saját felelősségére vesz részt. A Résztvevők az on-line regisztráció vagy papír alapú (helyszíni) jelenléti ív kitöltésével elismerik, hogy minden tekintetben tisztában vannak a TeSzedd! 2017 akció baleseti és egészségügyi kockázataival, az erről szóló tájékoztatást megkapták és tudomásul vették.

3.2 A Résztvevők tudomásul veszik, hogy az FM KNSZFF-el szemben nem támaszthatnak kártérítési vagy egyéb igényt az akción bekövetkezett balesetekkel kapcsolatosan. Ugyanígy nem felel az FM KNSZFF semmiféle vagyonban bekövetkezett értékcsökkenés vagy veszteség (felszerelési tárgyak megrongálódása, elvesztése, esetleg lopás, rablás) esetén.

3.3 Az FM KNSZFF semmilyen felelősséggel nem tartozik a Résztvevő által harmadik személynek okozott károkért.

3.4 A Résztvevők kötelesek az FM KNSZFF által rendelkezésre bocsátott eszközöket (védőkesztyű, zsák) rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a Résztvevő teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.

IV. Adatvédelem, titoktartás

4.1 A Résztvevők elfogadják a www.szelektalok.hu weboldal Adatvédelmi Nyilatkozatát és az ahhoz kapcsolódó jogi nyilatkozatot.

V. Vegyes Rendelkezések

5.1 Az FM KNSZFF és Résztvevő egybehangzóan rögzítik, hogy amennyiben a köztük lévő jogviszony bármely elemével kapcsolatban bármilyen jogvitájuk merül fel, úgy azt elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, amennyiben ez nem jár sikerrel, úgy a vitás kérdések eldöntésére a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

5.2 A jelen RF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, illetőleg a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Hatályos: 2017. augusztus 22-től