I. Általános rendelkezések

1.1 Jelen Részvételi Feltételek (a továbbiakban: RF) az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 58/A.) (a továbbiakban:OKTF NHI) “TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” elnevezésű országos hulladékgyűjtési akció (a továbbiakban: TeSzedd!) lebonyolítása, illetőleg az OKTF NHI által szervezett programokon való részvétel kereteinek és szabályainak rendezése érdekében az OKTF NHI és a programokon önkéntes résztvevő személyek közötti jogviszony szabályait rendezi.

1.2 Jelen RF személyi hatálya kiterjed minden olyan személyre, aki az OKTF NHI rendezvényein önként részt vesz (a továbbiakban együtt: Résztvevő).

1.3 Résztvevő a papír alapú (helyszíni) jelenléti ív aláírásával vagy on-line regisztráció során nyilatkozik, hogy jelen RF rendelkezéseit teljes körűen megismerte, elfogadta, és ennek megfelelően vesz részt az OKTF NHI rendezvényein. Résztvevő nem hivatkozhat arra, hogy jelen RF számára nem volt hozzáférhető, illetőleg a papír alapú (helyszíni) jelenléti ívet ennek ismerete nélkül írta alá vagy az on-line regisztrációt ennek ismerete nélkül hajtotta végre. Az OKTF NHI a mindenkor hatályos RF-et a honlapján teszi közzé.

1.4 Az OKTF NHI és a Résztvevők egybehangzóan rögzítik, hogy minden közöttük esetlegesen felmerülő jogvitában on-line regisztráció vagy papír alapú (helyszíni) jelenléti ív kitöltése esetén, a kitöltés idején hatályos jogszabályokat, illetőleg jelen RF-nek a jelentkezéskor hatályos szövegét kell alkalmazni.

1.5 Az OKTF NHI és a Résztvevők egybehangzóan rögzítik, hogy a TeSzedd! Részvevői anyagi ellenszolgáltatás nélkül vesznek részt az akcióban és végzik az esetleges szervezési és lebonyolítási feladatokat.

II. Részvétel

2.1 Az TeSzedd! akción való részvétel feltétele a papír alapú (helyszíni) jelenléti ív maradéktalan kitöltése és aláírása, vagy az on-line regisztráció, mellyel a programokon részt vevő Résztvevő jelen RF-et, és a www.szelektalok.hu weboldal Adatvédelmi Nyilatkozatát és az ahhoz kapcsolódó jogi nyilatkozatot is elfogadja.

2.2 18 év alatti Résztvevő esetén a jelentkezés feltétele az on-line regisztráció vagy a papír alapú (helyszíni) jelenléti ív maradéktalan kitöltése a szülő által, mellyel a programokon részt vevő Résztvevő jelen RF-et, és a www.szelektalok.hu weboldal Adatvédelmi Nyilatkozatát is elfogadja. Ebben az esetben a szülőnek kell írásban vállalni a felelősséget gyermekéért. Az ezen kívül eső helyzetekért az OKTF NHI felelősséget nem vállal.

2.3 Amennyiben a TeSzedd! akció a közölt feltételekkel vagy helyszínen történő megtartását elháríthatatlan természeti tényezők (tartósan rossz idő, árvíz, stb.) akadályozzák, úgy az OKTF NHI az akciót más helyszínre vagy más időpontra áthelyezheti. Az áthelyezéssel járó többletköltségek (utazási, szállítási díjak, stb…) a Résztvevőket terhelik, azért az OKTF NHI felé semmilyen költség nem számolható el.

2.4 A TeSzedd! akción önkéntes résztvevő kijelenti, hogy az akció vonatkozásában készült  munkavédelmi oktatáson részt vett, a munka- és balesetvédelmi szabályokat betartja, és az akcióban saját felelősségére vesz részt.

2.5 Résztvevő kijelenti, hogy önmagára és társaira veszélyes magatartást nem tanúsít. A szervezőt esetleges okozott kárért vagy balesetért semmilyen kártérítési felelősség nem terheli. A balesetmentes munkavégzés érdekében az irányító helyi koordinátor utasítását betartja.

2.6 Résztvevő a helyszínen aláírásával igazolja, hogy a hulladékgyűjtéshez szükséges eszközöket (zsák, védőkesztyű) átvette.

2.7 Résztvevő kifejezetten hozzájárul, hogy az akció során róla kép- és/vagy hangfelvétel készüljön, egyben hozzájárul a róla készült kép- és/vagy hangfelvétel nyilvános közléséhez.

III. Felelősség

3.1 Az OKTF NHI által szervezett TeSzedd! akción vagy egyéb programon mindenki a saját felelősségére vesz részt. A Résztvevők az on-line regisztráció vagy papír alapú (helyszíni) jelenléti ív kitöltésével elismerik, hogy minden tekintetben tisztában vannak a TeSzedd! akció baleseti és egészségügyi kockázataival, az erről szóló tájékoztatást megkapták és tudomásul vették.

3.2 A Résztvevők tudomásul veszik, hogy az OKTF NHI-vel szemben nem támaszthatnak kártérítési vagy egyéb igényt a rendezvényen bekövetkezett balesetekkel kapcsolatosan. Ugyanígy nem felel az OKTF NHI semmiféle vagyonban bekövetkezett értékcsökkenés vagy veszteség (felszerelési tárgyak megrongálódása, elvesztése, esetleg lopás, rablás) esetén.

3.3 Az OKTF NHI semmilyen felelősséggel nem tartozik a Résztvevő által harmadik személynek okozott károkért.

3.4 A Résztvevők kötelesek az OKTF NHI által rendelkezésre bocsátott eszközöket (védőkesztyű, zsák) rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a Résztvevő teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.

IV. Adatvédelem, titoktartás

4.1 A Résztvevők elfogadják a www.szelektalok.hu weboldal Adatvédelmi Nyilatkozatát és az ahhoz kapcsolódó jogi nyilatkozatot.

V. Vegyes Rendelkezések

5.1 OKTF NHI és Résztvevő egybehangzóan rögzítik, hogy amennyiben a köztük lévő jogviszony bármely elemével kapcsolatban bármilyen jogvitájuk merül fel, úgy azt elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, amennyiben ez nem jár sikerrel, úgy a vitás kérdések eldöntésére a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

5.2 A jelen RF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, illetőleg a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Hatályos: 2015. február 17.