Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelő megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium
PIR azonosító: 764410
Adatkezelő székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Adatkezelő elektronikus címe: info@teszedd.hu

I. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

1. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az európai parlament és tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR),

2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.)

II. ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA:

Adatkezelés célja: Részvétel a TeSzedd! akcióban. Az akcióra jelentkezők kérdéseinek megválaszolása, tájékoztatása. Jövőbeni direkt marketing, hasonló célú szemléletformáló akciók kapcsán.

Kezelt adatok

 • Név, e-mail cím, postai cím, telefonszám.
 • 18 év alatti résztvevők esetében törvényes képviselő neve
 • Fénykép, hangfelvétel

 Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

Személyes adatok forrása

Az érintett.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

A személyes adatokat nem továbbítjuk sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

A személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Az érintett a hozzájárulását bármikor korlátozás és indok nélkül jogosult visszavonni az info@teszedd.hu címre küldött e-maillel.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

III. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesítünk.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

A hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a GDPR alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére bármikor a későbbiekben tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosítunk:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk.
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. tájékoztatjuk továbbá az érintettet azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 2. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 5. a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az adatok törlése végelegesen és visszaállíthatatlanul történik. Törlés esetén erről értesítjük azon adatkezelőket is, akiknek az érintett hozzájárulásával korábban az adatokat továbbítottuk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelés iránti jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 1. az adatkezelés a hozzájárulásán alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

IV. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

Az érintett a fenti jogait elsősorban az info@teszedd.hu e-mail címre megküldött elektronikus levelében, vagy az Adatkezelő székhelyére (1011 Budapest, Fő utca 44-50.) eljuttatott postai levélben gyakorolhatja. A kérelem alapján tett intézkedésekről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk. Amennyiben a kérelmet nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a teljesítése megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.

V. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t, vagy az Infotv.-t, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panasz tegyen az adatkezelővel szemben.

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését korlátoztuk, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítottuk. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

COOKIE („SÜTI”) TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő adatai:

Adatkezelő megnevezése:Innovációs és Technológiai Minisztérium
PIR azonosító:764410
Adatkezelő székhelye:1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Adatkezelő postai címe: 1440 Budapest Pf. 1.
Adatkezelő elektronikus címe: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:dr. Dakos Zsuzsannapostai címe: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.e-mail címe: adatvedelmi.tisztviselo@itm.gov.hu 

2. Cookie („süti”) tájékoztató hatálya:

Jelen tájékoztató a www.szelektalok.hu weboldalra vonatkozik.

3. Cookie („süti”) fogalma, célja és jellemzői:

Az oldal „sütiket” használ az oldal megfelelő működéséhez, valamint annak érdekében, hogy azonosítsa a felhasználót, azaz megkülönböztesse a felhasználókat egymástól, s ezzel a felhasználók releváns és személyre szabott tartalmat kapjanak. A „sütik” kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket. 

A „sütik” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszközei. A „sütik” olyan betűkből és számokból álló szöveges fájlok, amelyek – a felhasználó hozzájárulásának függvényében – információt tárolnak a felhasználó webes böngészőjében abból a célból, hogy még hatékonyabbá tegyék a felhasználói élményt. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához. 

Amennyiben a „sütik” engedélyezése megtörténik, úgy a weboldal rögzíti a felhasználó látogatásával kapcsolatos információkat. A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

Kiemelendő azonban, hogy a „sütik” tárolása csak és kizárólag abban az esetben lehetséges, ha az adott weboldal működéséhez arra feltétlenül szükség van. 

4. Cookie („süti”) típusai

Az ITM az alábbi „süti”-fajtákat használja:

 • Statisztikai célú „sütik”

A statisztikai célú „sütik” információt biztosítanak a honlap megfelelő fejlesztéséhez: az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai „sütik” segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Ezek a „sütik” a felhasználók és munkameneteik adatai, böngésző beállításai alapján felhasználóhoz nem köthető általános használati adatokat biztosítanak a weboldal tulajdonosának. Ilyen lehet például az, hogy milyen böngészőből keresik fel jellemzően a honlapot és így melyik böngészőverziókra célszerű azt optimalizálni. Ezen felül e „sütik” használatával információk gyűjthetők, hogy a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt a weboldal fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával. Ezek nem gyűjtenek a felhasználót azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.

5. A böngésző Cookie („sütik”) beállításainak ellenőrzése és a Cookies („sütik”) letiltása

A legtöbb böngésző alapbeállításként engedi a „sütik” használatát. Amennyiben a felhasználó ezt mégsem kívánja, illetve nem fogadja el ezen „sütik” alkalmazását, úgy módosíthatja és kikapcsolhatja ezeket böngészője beállításával, illetve a korábbi hozzájárulása is módosítható vagy visszavonható.  

A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik böngésző különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük használja böngészője “Segítség” menüjét.

Ha a felhasználó a böngészőjében az összes „sütit” letiltja (ideértve a feltétlenül szükséges „sütiket”), akkor előfordulhat, hogy a weboldal egy részét vagy egészét nem fogja tudni elérni. A „sütikről” és azok letiltásáról az alábbi oldalon található részletes információ:  www.allaboutcookies.org.

A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez.

6. Adatvédelmi tájékoztatás

Az oldalon alkalmazott sütik esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk e) pontja, az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint a) pontja, az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

7. Adatkezelés időtartama

Az adatok kezelésének és tárolásának időtartama 26 hónap.

8. Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok gyakorlása:

Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bejelentést tehet az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél, a fent megadott elérhetőségein. Az érintett továbbá panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) mint felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit. Az érintett bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.